Browneyegirl

21 tekstów – auto­rem jest Brow­neyegirl.

Bo ważne jest to aby jak się wsta­nie mieć plan. Na­wet na nic nie znaczące śniada­nie, ale mieć plan. Bo bez ja­kiego­kol­wiek pla­nu dzień nic nie znaczy. A więc życie także nic nie znaczy. A życie trze­ba przeżyć pełną pier­sią aby czuć, że się żyje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2011, 19:26

Wie­rzyć in­nym to ry­zykow­na spra­wa, w szczególności gdy żyje się w prze­kona­niu, że wszys­cy kłamią. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 stycznia 2011, 17:25

Emoc­jo­nal­ne reak­cje są z założenia ir­racjo­nal­ne i głupie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 grudnia 2010, 10:40

Czy kłam­stwo po­zos­ta­je kłam­stwem, kiedy wszys­cy wiedzą, że to kłam­stwo ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2010, 00:03

Do mo­jej Przy­jaciółki .

Gdy będziesz płakać to wiedz, że ja pier­wsza odejdę .. Ale tyl­ko po to aby za­raz wrócić z cze­koladą i paczką chusteczek.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 grudnia 2010, 14:14

Ludzie się nie zmieniają. Oni tyl­ko udają ko­goś kim nie są, 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 listopada 2010, 17:26

Uszczęśli­wia mnie, po­maga za­pom­nieć o prob­le­mach, po­cie­sza, cza­sami ją zos­ta­wiam ale ona jest zaw­sze ze mną bez różni­cy co się by nie działo .. Mo­ja muzyka. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 listopada 2010, 15:24

Nie ma to jak je­sien­ne od­cienie melancholii.. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 września 2010, 18:19

Przyjdź do mnie i bądź.. Ty­le mi wys­tar­czy, po pros­tu bądź na­wet mi­nimalną cząstką Ciebie ale bądź przy mnie, a zo­baczysz jak ma po­nura twarz za­mienia się w uśmiech.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 września 2010, 14:15

Bez mu­zyki jak bez tlenu.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 września 2010, 11:08
Browneyegirl

Uczę się żyć wśród ludzi dobrych i złych. Bycie szarym człowiekiem pasuje mi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Browneyegirl

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność